Redukčný pobyt v kúpeľoch - ako začať chudnúť?

14.02.2024 MUDr. Dagmar Demeterová

Pilotný redukčný liečebno-preventívny pobyt Obezita, ktorý teraz poznáte ako Medical FITsme v Kúpeľoch Dudince prvýkrát realizovali v októbri 2018. V programe sme vtedy pracovali 10 dní so skupinou desiatich našich klientov – s 9 ženami a 1 mužom. Kúpele Dudince ho pre záujem opakovane zaradili do ponuky aj v roku 2024. Ak vás trápi vysoká nadváha a z toho plynúce ďalšie ochorenia, naplánujte si na apríl 2024 redukčný liečebný pobyt Medical FIT v Dudinciach. Povieme vám, ako efektívne chudnúť.

 

V tomto článku sa dozviete:

 • z čoho program pozostával
 • ako ho hodnotili naši klienti
 • pre koho je tento redukčný liečebno-preventívny pobyt vhodný
Liečebno-preventívny program Obezita - Kúpele Dudince

Obezitu nepodceňujte - vie skomplikovať veľa ochorení

Obezita je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) definovaná ako zvýšená telesná hmotnosť zapríčinená zvýšeným ukladaním tukového tkaniva. Základnou príčinou je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie dôsledkom nadmerného príjmu energeticky bohatej stravy s vysokým obsahom tukov a cukrov a nedostatkom pohybovej aktivity.

Obezita sa najčastejšie diagnostikuje výpočtom Body Mass Index (BMI) podľa vzorca: telesná hmotnosť v kg/výška v m2, meraním obvodu pása, ktorý veľmi presne koreluje s abdominálnou obezitou, ktorej prítomnosť je dôležitá z prognostického hľadiska zdravotných komplikácií obezity. Meranie obvodu pása nahradilo v minulosti používaný WHR index, teda meranie pomeru pás/boky (waist-to-hip ratio). K modernej diagnostike obezity patrí aj bioelektrická impedancia BIA, pomocou ktorej stanovujeme zloženie tela, meranie a určovanie pomeru celkového telesného tuku, svalovej hmoty a viscerálneho tuku. Ide o dôležité parametre, ktoré majú význam pri hodnotení zdravotných rizík obezity.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje obezitu za celosvetovú epidémiu a zaradila ju na 6. miesto medzi choroby, ktoré najviac ohrozujú zdravie a život ľudí. Obezita patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory vzniku srdcovocievnych ochorení, ischemickej choroby srdca, cievnych mozgových príhod, vysokého krvného tlaku, ochorení pohybového aparátu, metabolických ochorení a hlavne vzniku cukrovky II. typu, metabolického syndrómu, no obezita je zodpovedná aj za ochorenia zažívacieho traktu, akými sú stukovatenie pečene, ochorenia pankreasu, choroby žlčníka, obstipácia, ochorenia hrubého čreva a často aj onkologické ochorenia. Obezita je častou príčinou impotencie u mužov a u žien vedie k problémom pri otehotnení. Nesmieme zabudnúť ani na problémy psychického charakteru, obezita je príčinou straty sebavedomia s následnou depresiou a úzkosťou, pocitom nedostatočného spoločenského uplatnenia a pod. Aj preto je liečba obezity dôležitá a potrebná. 

 

Tabuľka č. 1:  BMI

Stupeň BMI Komplikácie obezity
podváha menej ako 18,5 nízke
normálna váha 18,5 - 24,9 priemerné
nadváha 25,0 - 29,9 mierne zvýšené
obezita 1 st. 30,0 - 34,9 stredné
obezita 2 st. 35,0 - 39,9 vysoké
obezita 3 st. 40,0 a viac veľmi vysoké

 

 

Tabuľka č. 2:  Riziká komplikácií obezity pri abdominálnej obezite  

Pohlavie Normálna hodnota Zvýšená  Veľmi vysoká
muž do 94 cm od 94 – 102 cm  viac ako 102 cm
žena do 80 cm od 80 – 88 cm viac ako 88 cm 

 

Program "Obezita" (v súčasnosti Medical FIT) v Kúpeľoch Dudince pozostával:

 • zo vstupného komplexného interného vyšetrenia klienta (kompletná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG, laboratórne vyšetrenie krvi /glykémia, kreatinín, kyselina močová, celkový cholesterol, triglyceridy, HDL, LDL, celkový bilirubín, AST, ALT/, telesná výška, hmotnosť, stanovenie BMI, obvod pása, WHR index, stanovenie celkového telesného tuku, svalovej hmoty a viscerálneho tuku
 • zo stanovenia redukčnej diéty, ktorá bola špeciálne vypracovaná v spolupráci s pracovníčkami Katedry výživy ľudí na SPU v Nitre a zameraná na chudnutie zdravou stravou
 • zo stanovenia rehabilitačného programu s ohľadom na zdravotný stav klientov – minerálny bazén, klasické masáže, elektroliečba, parafínové zábaly a pod.
 • zo stanovenia kontrolovanej pohybovej aktivity pod dozorom fyzioterapeuta – hydrokineziterapia, skupinový liečebný telocvik, Nordic walking
 • zo stanovenia voľnej pohybovej aktivity denné plávanie, chôdza za kontroly inteligentných fitness náramkov, meranie počtu krokov
 • z edukácie – 4x za pobyt: Zásady správnej výživy (Doc. Ing. M. Habánová, PhD.), Redukčná diéta (Ing. M. Gažárová, PhD.), Obezita a jej zdravotné riziká (MUDr. D. Demeterová), Obezita a stres (MUDr. L. Kováčiková),
 • z vyhodnotenia vstupných dotazníkov: Dotazník pohybovej aktivity, Dotazník stravovacích návykov, Dotazník zdravotného stavu a telesnej zdatnosti, Dotazník spokojnosti s programom Obezita
 • z výstupného kompletného lekárskeho interného vyšetrenia: meranie TK, hmotnosti, výpočet BMI, meranie obvodu pásu, WHR index, celkový telesný tuk, meranie svalovej hmoty, viscerálneho tuku
 • z vypracovania záverečnej lekárskej správy, doplnenej o súhrn pravidiel o pravidlách úpravy stravovacích návykov, jedálny lístok na mieru podľa BMI, odporučenie pohybovej aktivity vzhľadom na zdravotný stav klienta a pridružených ochorení (10 000 krokov/deň, pri veku nad 60 rokov 7 000 krokov/deň, 2 až 3x týždenne pohybová aktivita miernej až strednej aktivity: chôdza, rýchla chôdza, Nordic walking, plávanie, bicykel, turistika), pravidelné kontroly telesnej hmotnosti 1x týždenne (nie je vhodné váženie denne, pretože denný výkyv hmotnosti môže byť až 1 kg), kontrola laboratórnych testov po 3 mesiacoch.

 

Tabuľka č. 3:  Hodnoty namerané pri vstupnom vyšetrení

Priemerný vek klientov 62,6 rokov
Priemerná hmotnosť 101,18 kg
Priemerné BMI 36,38, t.j. obezita II. stupňa
Priemerný obvod pásu 115,9 cm
Priemerný WHR index 1,04

 

 

Na základe nameraných hodnôt išlo o skupinu klientov s veľmi závažnými rizikovými faktormi obezity, či už išlo o BMI alebo kritický obvod pásu a vysoké hodnoty viscerálneho tuku. Okrem toho pri vyhodnotení vstupných laboratórnych vyšetrení mali všetci klienti poruchu metabolizmu lipidov, sedem klientov malo poruchu glukózovej tolerancie, šiesti klienti boli v liečbe vysokého krvného tlaku a dvaja klienti mali diagnostikovanú ischemickú chorobu srdca. V rámci pobytu sme sa preto nenastavili na rýchle chudnutie, ale na to, ako začať chudnúť zdravo a efektívne.

Dotazníky o životnom štýle veľa napovedia

 1. Dotazník pohybovej aktivity: vyhodnotením sme zistili, že iba jeden klient má primeranú pohybovú aktivitu, ostatní klienti udávali, že nemajú denne ani 30 minút pravidelnej cielenej dennej pohybovej aktivity, najčastejší dôvod negatívneho postoja k pohybovej aktivite bol, že ich to nebaví a nemajú žiaden vzťah k pohybu, ale prejavili do budúcnosti záujem hlavne o chôdzu, bicyklovanie, turistiku a plávanie vzhľadom na zdravotné komplikácie obezity. Aj na základe týchto informácií sme mohli každému klientovi vytvoriť tréningový plán na chudnutie.
   
 2. Dotazník zdravotného stavu a telesnej zdatnosti: vyhodnotenie viedlo k záveru, že vzhľadom na svoj vek a telesnú hmotnosť sa opäť len jeden klient cítil zdravý a netrpel žiadnymi závažnejšími zdravotnými ťažkosťami. Všetci ostatní klienti sa cítili unavení, mali ťažkosti s dýchaním pri pohybovej aktivite a sťažovali sa na bolesti chrbtice alebo váhonosných kĺbov kolien a bedrových kĺbov. Súčasťou tohto dotazníka boli i otázky týkajúce sa psychického zdravia a celkovej spokojnosti so životom a životným štýlom. Na prekvapenie všetci klienti odpovedali na všetky tieto otázky kladne, t.j. nepociťujú žiadne negatívne vplyvy obezity na duševné zdravie, problémy v rodine, partnerskom vzťahu a pod.
   
 3. Dotazník stravovacích návykov nebol žiadnym prekvapením, v popredí bol nesprávny príjem potravy, najčastejšie uvádzaný maximálny príjem energie bol v odpoludňajších a večerných hodinách, takmer všetci klienti vynechávali raňajky, taktiež dominoval nadmerný príjem mäsa a mäsových výrobkov, percentuálne to predstavovalo, že až 75 % denného príjmu potravy bolo živočíšneho pôvodu, menej ako 25 % tvorilo čerstvé ovocie a zelenina. V dotazníku sa nepotvrdil neprimeraný príjem energetických sladených nápojov a sladkostí.
   
 4. Dotazník spokojnosti s programom Obezita: s potešením môžeme konštatovať, že program klienti vnímali pozitívne. Redukčnú diétu zameranú na chudnutie zdravou stravou vyhodnotili ako pestrú, počas diétneho režimu a zvýšenej pohybovej aktivity nemali pocit hladu. Ako podporu vyzdvihli sériu prednášok edukačného charakteru, kde boli bližšie a zrozumiteľne vysvetlené rizikové faktory obezity, najčastejšie ochorenia srdcovocievneho aparátu, pohybového aparátu, oboznámili sa aj s dôležitým faktorom trvalého stresu na vznik obezity. Klientom sme vysvetlili, že rýchle chudnutie alebo diéty, ktoré ponúkajú návod, ako schudnúť za týždeň nie sú z dlhodobého hľadiska správnym riešením pri tom, ako schudnúť a váhu si aj udržať. V prednáškach o zásadách správnej výživy zas klienti získali nové poznatky pri tvorbe jedálneho lístka, výberu zdravých potravín, správneho rozloženia príjmu energie v priebehu dňa a boli tu vyzdvihnuté aj hlavné chyby, ktoré robia klienti pri redukčnej diéte. Klienti pozitívne hodnotili aj celú skupinu, stretla sa skupina ľudí, ktorí sa navzájom podporovali a vytvorili sa aj priateľské vzťahy a po roku by ich potešilo aj zopakovanie programu v danej zostave, čo je pre každý redukčný pobyt veľkým plusom.

 

Tabuľka č. 4  Hodnoty namerané pri výstupnom vyšetrení

Priemerný vek klientov 62,6 rokov
Priemerná hmotnosť 98,21 kg
Priemerné BMI 35,22, t.j. obezita II. stupňa
Priemerný obvod pásu 113,5 cm
Priemerný WHR index 0,92

 

 

Tabuľka č. 5  Rozdiel v nameraných  hodnotách na vstupe a výstupe

Pokles telesnej hmotnosti v priemere -2,97 kg
Priemerné hodnoty BMI pokles o 1,16
Priemerný obvod pásu -2,4 cm
WHR index -0,12

 

Priemerný počet nameraných krokov: 10 357 krokov na klienta/deň, čo pri priemernej dĺžke kroku 0,70 m predstavuje 7,2 km prejdených na klienta/deň.

Čo dal redukčno-liečebný program našim klientom

Pilotný liečebno-preventívny program OBEZITA aj napriek jeho krátkosti (10 dní) a nízkemu počtu klientov hodnotíme pozitívne, aj keď pokles telesnej hmotnosti, zníženie obvodu pása a pokles ostatných meraných parametrov bol štatisticky nevýznamný. Je pre nás dôležité, aby sme vás dokázali zmobilizovať a presvedčiť, že zmena životného štýlu, racionálna diéta a primeraná pohybová aktivita je dôležitá v primárnej i sekundárnej prevencii obezity. Má význam v každom veku a aj pri rôznych už existujúcich zdravotných komplikáciách z obezity. Počas redukčného programu v Kúpeľoch Dudince teda nenájdete odpoveď na otázku, ako schudnúť 10 kg za týždeň alebo ako najrýchlejšie schudnúť, ponúka oveľa viac - chudnutie zdravou stravou, nastavenie optimálnej pohybovej aktivity a to najdôležitejšie - zameriava sa na liečbu obezity a ochorení z nej vyplývajúcich.

Aby sme vám pomohli naštartovať pozitívne zmeny v živote, tento redukčno-liečebný pobyt každý rok zlepšujeme. Zmenou prešlo aj jeho meno - vďaka tomu, že je to program nabitý viac ako tridsiatimi druhmi liečebných a edukačných aktivít, dostal názov Medical FIT. Jeho cieľ je však rovnaký - pomôcť vám cítiť sa lepšie, vyzerať lepšie a zlepšiť celkový zdravotný stav. 

Páči sa vám tento článok?

Ak máte záujem dostávať e-mailom raz mesačne novinky z Kúpeľov Dudince, vyplňte tento formulár. Ako poďakovanie za prihlásenie do newslettera vám na e-mail pošleme zľavu 7 % na pobyt. Okrem toho sa môžete tešiť na špeciálne akcie iba pre príjemcov newslettra.

Mám viac ako 16 rokov a poskytnutím údajov dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713, spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail za účelom registrácie sa ku odberu aktuálnych noviniek a zliav formou získavania newslettrov na poskytnutú e-mailovú adresu. Platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Zároveň súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.