Valné zhromaždenie

1. Hospodárske noviny - oznámenie o zvolaní Mimoriadneho valného zhromaždenia (na stiahnutie - pdf.)

 

2. celkový počet akcií (300 361 ks) a hlasovacích práv (100%), ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní RVZ

 

3. úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania Valného zhromaždenia

 

4. návrhy prípadných uznesení Valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania Valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania VZ, ku ktorému sa predkladá návrh uznesenia

 

5. vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia

 

6. spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti: prostredníctvom sekretariátu spoločnosti - registratura@kupeledudince.sk