Politiky spoločnosti a ocenenia

Environmentálna politika

V súlade s poslaním spoločnosti budeme uplatňovať zásady environmentálneho správania zohľadňujúc povahu, rozsah a environmentálne vplyvy činností pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti a nadväzujúcich stravovacích a ubytovacích služieb hotelového typu.

Vrcholové vedenie sa zaväzuje:

 1. riadiť procesy a využívať prednosti modernej technológie tak, aby boli minimalizované negatívne vplyvy na životné prostredie
 2. sústavne hľadať možnosti recyklácie a znižovať objemy odpadov
 3. optimalizovať spotreby energií
 4. Budeme aktualizovať environmentálne programy primerane stavu poznania a novým skutočnostiam
 5. Vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov budeme vytvárať environmentálne povedomie a motivovať k zlepšovaniu environmentálneho profilu spoločnosti
 6. Budeme preukazovať otvorenosť v oblasti ochrany životného prostredia a informovať verejnosť o prijatých zámeroch a dosahovaných výsledkoch
 7. Manažment akciovej spoločnosti sa zaväzuje neustále zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti a zabezpečovať prevenciu znečistenia, dodržiavať platnú environmentálnu legislatívu, právne a iné požiadavky a dosahovať nižšie hodnoty emisií než štátom stanovené limity

 

Politika kvality

Sme moderná spoločnosť poskytujúca produkty v oblasti kúpeľnej starostlivosti a nadväzujúcich stravovacích a ubytovacích službách hotelového typu vysokej kvality.

Vrcholové vedenie sa zaväzuje:

 1. naše úsilie je zamerané na spokojnosť zákazníka a splnenie jeho požiadaviek a očakávaní
 2. kvalita je základným princípom pre všetky naše aktivity
 3. zvyšujeme efektívnosť a účinnosť systému kvality s dôrazom na jeho trvalé zlepšovanie
 4. neustále zlepšujeme kvalitu činností, procesov a produktov s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a spokojnosti našich zákazníkov
 5. budúcnosť spoločnosti určuje kvalita ľudských zdrojov. Investovaním do vzdelávania, motiváciou a prenášaním zodpovedností na zamestnancov vytvárame predpoklady pre naplnenie strategických zámerov spoločnosti
 6. vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality, zaväzuje seba, ako aj všetkých zamestnancov politiku kvality trvale dodržiavať. Všetci zamestnanci sú priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce.
 7. cieľom spoločnosti je starostlivosť o zdravie zákazníka, s čím súvisí záväzok manažmentu venovať neustálu pozornosť zdravotnej neškodnosti vyrábaných pokrmov
 8. preventívnymi opatreniami a vytváraním primeraných pracovných podmienok predchádzať poškodeniu zdravia zamestnancov
 9. neustále plniť všetky záväzné právne a iné požiadavky

 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako súčasť integrovaného systému riadenia je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít našej akciovej spoločnosti.

Záväzok manažmentu:

 1. uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné realizovanie našich procesov súvisiacich s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti a nadväzujúcich stravovacích a ubytovacích služieb hotelového typu.
 2. neuspokojíme sa však iba s plnením legislatívnych požiadaviek.
 3. neustálym zlepšovaním a efektívne vynaloženými prostriedkami na riadenie rizík budeme vytvárať také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, úrazov a chorôb.
 4. prvým predpokladom úspechu je stotožnenie sa s politikou bezpečnosti. Vzájomnou komunikáciou a jasne definovanými cieľmi zabezpečíme pochopenie a podporu všetkých zamestnancov.
 5. poskytneme dostatočné zdroje na realizáciu politiky bezpečnosti a podporu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 6. zabezpečíme školenia a prípravu tak, aby zamestnanci boli kvalifikovaní na vykonávanie svojich pracovných povinností a zodpovedností.
 7. budeme pravidelne preskúmavať systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jeho zhodu s vyhlásenou politikou.
 8. manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou manažmentu na všetkých stupňoch riadenia. Dodržiavanie politiky bezpečnosti je zodpovednosťou všetkých zamestnancov spoločnosti.

 

 

AsekolKolektívna organizácia oddeleného zberu a spätného odberu elektroodpadu ASEKOL SK vydala Certifikát spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Kúpele Dudince, a.s. a zapožičala značku EKOLOGICKÁ FIRMA. Značka Ekologická firma sa udeľuje za zopovedný prístup k životnému prostrediu, oddelenému zberu a trieeniu odpadov.

 

Ako prvému slovenskému neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu nám boli v roku 2004 udelené 4 významné medzinárodné certifikáty s platnosťou na obdobie troch rokov. Úspešne sme ich obhájili aj v nasledujúcich rokoch.

 

Environmentálne zodpovedná prevádzka

Od spoločnosti ESPIK Group sme získali pre všetky zariadenia certifikát Environmentálne zodpovedná prevádzka. Certifikát sa udeľuje na základe dlhodobej spolupráce a zodpovednosti k životnému prostrediu pri uplatňovaní prevencie vo vzťahu k produkcii kuchynského odpadu a jeho ekologickej likvidácie.

 

ESPIK certifikát KH Minerál
ESPIK certifikát LD Smaragd
ESPIK certifikát LD Rubín