Nervové ochorenia

Skupina Číslo indikácie Kód dg Indikácia Dĺžka pobytu
A VI/1 G54-G59, G61, A93, A94 Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odznenia akútneho štádia 28 dní
B VI/2 G54-G59, G62, A80 Chabé obrny (okrem poúrazových), stavy po poliomyelitíde 21 dní
A VI/3 B91, G14 Následky poliomyelitídy, Postpoliomyelitický syndróm 21 dní
B VI/4 G63.0- G63.8 Polyneuropatie s paretickými prejavmi  21 dní
A VI/5 G00.0-G05.8,
G07-G09
Zápalové ochorenia CNS (stavy po meningoencefalitídach a myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spastickoparetické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia 28 dní
B VI/6 I60.0-I63.9 Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení  akútneho štádia do 12 mesiacov  od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie 28 dní
B VI/7 I60.0-I63.9,
I69.0-I69.8
Hemiparézy a parapézy  cievného pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy 21 dní
A VI/8 podľa základnej diagnózy Stavy po závažných poraneniach a operáciach centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie 28 dní
A VI/9

G35.0-G35.9
G37.0-G37.9

Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené,so zachovanou s chopnosťou sebaobsluhy  21 dní
A VI/10 G70.0-G73.7 Nervovosvalové degeneratívne choroby 21 dní
B VI/11 G95.0-G95.5 Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená 21 dní
B VI/12 G80.0-G80.9 Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady daľšieho zlepšenia funkcie 21 dní
B VI/13 G20, G23 Parkinsonova choroba, Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií 21 dní
A VI/15 U07.1 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie 21 dní