Poradňa

Najčastejšie otázky

Kedy nemám nárok na kúpeľnú liečbu?

Kúpeľnú liečbu schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na základe doručeného návrhu. Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad, či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba, či je indikácia v čase posudzovania platná, či nemá v anamnéze ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Častým dôvodom zamietnutia návrhu je chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

Pozrite si kontraindikácie kúpeľnej liečby - kedy pre vás liečba v kúpeľoch nie je vhodná.

Kedy nemôžem ísť do kúpeľov (aké sú kontraindikácie kúpeľnej liečby v Dudinciach)?

Či sú pre vás kúpele vzhľadom na váš zdravotný stav vhodné, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby. 

Pozrite si, kedy kúpele nie sú pre vás vhodné - kontraindikácie kúpeľnej liečby.

Kedy môžem požiadať o kúpele / kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou (ako často)?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či operáciách je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Kto vypisuje kúpele? Čo mám urobiť, aby som dostal kúpele cez poisťovňu?

Ak kúpeľnú liečbu potrebujete a spĺňate podmienky, lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave musíte doručiť najneskôr 6 týždňov pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom, do Vašej zdravotnej poisťovne.

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

Kto schvaľuje kúpele?

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár – špecialista (podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu príslušného lekára špecialistu). Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 

Návrh na kúpeľnú liečbu spolu so zákonom predpísanými klinickými a laboratórnymi vyšetrenia (nesmú byť staršie ako tri mesiace) pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením.
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient kúpeľnú liečbu absolvovať.

Kto má nárok na kúpele v skupine A a kto v skupine B?

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Vzhľadom na diagnózy liečené v Dudinciach, do kategórie A patria dospelí trpiaci na:

 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia

kategórii B sú menej vážne diagnózy: 

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • chronické ochorenia obehového systému
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva
 • choroby z povolania
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Aké diagnózy sa liečia v Dudinciach?

Ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka v dudinskej minerálnej vode umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne. Ide o:

 • Ochorenia pohybového aparátu
 • Kardiovaskulatórne ochorenia
 • Neurologické ochorenia
 • Choroby profesionálneho preťaženia
 • Prevencia proti týmto ochoreniam

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Naši lekári radi odpovedia na vaše otázky.

Otázky, ktoré sa za vás spýtali iní klienti

kúpeľná liečba
Má osoba TZP nejakú zľavu z ceny za kúpeľnú liečbu?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Nie, kúpeľná liečba nie je cenovo zvýhodnená osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Pokiaľ máte preukaz "so sprievodcom" (s červeným pásom), máte možnosť bezplatného parkovania priamo v areáli kúpeľov (pred liečebnými domami). Iné zľavy pre TZP neposkytujeme. 

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbupo operácii
Mám nárok na kúpeľnú liečbu po operácii už 2 x hernia.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Z Vašej otázky neviem presne, o akú herniu ide. Predpokladám, že ide o operáciu chrbtice, herniu medzistavovcovej platničky. Nárok na kúpeľnú liečbu máte do 12 mesiacov po operácii. Návrh Vám vypisuje operatér a následne schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

 

kúpeľná liečbaliečené diagnózypo operácii
Mám nárok na kúpeľnú liečbu po operácii kolena, v ktorej sa vykonávalo (citujem výkon napísaný v chorobopise) ASK, synovectomia partialis, VAPR + shaver cartilaginis, resectio pliacae, lavage, RD. Ďakujem za odpoveď
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine "A" je po náročných operáciach na pohybovom aparáte. Artroskopia nepatrí k týmto zákrokom. Vo Vašom prípade však išlo o viaceré zákroky počas artroskopie. Najvhodnejšie by bolo poradiť sa s Vašim ošetrujúcim lekárom, ktorý Vám vypíše návrh na kúpeľnú liečbu, avšak návrh prehodnocuje a schvaľuje príslušná zdravotná poisťovna.

kúpeľná liečba
Kúpeľný pobyt pre seniorov - skupinový pobyt je možné uskutočniť?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Odporúčame v tomto prípade kontaktovať naše rezervačné oddelenie na rezervacie@kupeledudince.sk, tel.: 045/550 4444 s bližšími požiadavkami (o aký termín pobytu by ste mali záujem, počet osôb, požiadavky na ubytovanie a pod.). 

kúpeľná liečbanárok na kúpeľnú liečbu
Moja sestra bola po mozgovej príhode v Kováčovej v r. 2017. Tento rok sme žiadali tiež, ale zamietli pre plný stav. Môžeme požiadať poisťovňu u vás o pobyt? Sama nevie chodiť, s pomocou barle len s druhým človekom. Je mladá 42 rokov. Prosím o pomoc.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Na posúdenie zdravotného stavu Vašej sestry a možnosti kúpeľnej liečby potrebujem vyhodnotiť jej zdravotnú dokumentáciu týkajúcej sa mozgovej príhody. Ak chcete jej stav a možnoť kúpeľnej liečby v Dudinciach skonzultovať, môžete poslať príslušnú fotodokumentáciu na mail rezervacie@kupeledudince.sk (do predmetu správy uveďte: vedúcej lekárke kúpeľov).

kúpeľná liečba
Rez.pobyt je možné zrušiť bez storno poplatku? A v akej lehote?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

V prípade zrušenia objednávky v lehote najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt Kúpele Dudince neúčtujú klientovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak dôjde k zrušeniu objednávky v lehote kratšej ako 7 dní pred nástupom na pobyt z iných než zdravotných dôvodov vylučujúcich absolvovanie pobytu a strany sa nedohodnú na zmene termínu pobytu, kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi 20 % z ceny objednaných služieb. V prípade, že kupujúci zaplatil predajcovi kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predajca vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť zníženú o storno poplatok 20 % z ceny pobytu, v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho (resp. späť na platobnú kartu kupujúceho v prípade úhrady pobytu platobnou kartou), pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Ak nemôžete na pobyt v Kúpeľoch Dudince nastúpiť, odporúčame Vám čo najskôr kontaktovať naše rezervačné oddelenie. Našim klientom sa snažíme maximálne vychádzať v ústrety.

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Aký pobyt by mohol u Vás absolvovať manžel s Parkinsonovým syndrómom?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Diagnózu Parkinsonova choroba máme aj v indikačnom zozname, ide o liečenie v indikačnej skupine B  VI/13 cez zdravotnú poisťovňu. Taktiež môže manžel absolvovať aj pobyt ako samoplatca, napríklad pobyt typu Medical, ale upozorňujem, že pacient/klient musí byť sebestačný (t.j. zabezpečená mobilita, osobná hygiena, stravovanie, užívanie liekov a pod.).

liečené diagnózypo operácii
Lieči sa plochá noha po operácii?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Stavy po operáciach pohybového aparátu patria do skupiny A VII/10. Návrh na kúpeľnú liečbu po vyhodnotení zdravotného stavu pacienta vypisuje ošetrujúci lekár a následne schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa. 

PN-ka
Prosím Vás o informáciu, či pri kúpeľnej liečbe skupiny B mi može lekár pri nástupe vypísať PN.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Áno, pri nástupe na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B Vám môže kúpeľný lekár vypísať práceneschopnosť.

kedy do kúpeľovkúpeľná liečbaliečené diagnózy
Mám astmu, môžem ísť k vám na kúpeľňú liečbu?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Neviem presne ako ste mysleli otázku. V Kúpeľoch Dudince astmu neliečime, liečime ochorenia srdcovo-cievne, ochorenia pohybového aparátu a neurologické ochorenia. Ak však je Vaše ochorenie stabilizované a ste nastavený/á na adekvátnu medikamentóznu liečbu, môžete k nám nastúpiť na kúpeľnú liečbu s vyššie uvedenými ochoreniami. 

kúpeľná liečba
Dobrý deň, prosím Vás kedy bude vo Vašich kúpeľoch pobyt cez program Obezita? Na stránkach VšZP sú Vaše kúpele tiež uvedené v tomto programe. Ďakujem za odpoveď.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Termíny pobytu ešte nie sú určené. Predpokladáme, že to bude v 2. polroku. Odporúčame Vám sledovať našu webovú stránku, facebook alebo sa prihlásiť na odber našich Noviniek, kde budeme o tomto pobyte včas informovať. 

kúpeľná liečba
Som po ľahkej mozgovej príhode, aké procedúry by som mala absolvovať?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Procedúry sa v kúpeľoch pri každej diagnóze ordinujú na základe vstupného lekárskeho vyšetrenia. Základom liečby je kúpeľ v minerálnej liečivej vode, individuálny resp. skupinový telocvik, vodoliečba, masáže, kyslíková liečba a iné procedúry ordinované na základe lekárskeho vyšetrenia a ťažkostí pacienta.

kúpeľná liečba
Kde bude prebiehať liečebný telocvik, keď bude uzavretý vnútorný bazén?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V Kúpeľoch Dudince sa vždy počas pravidelnej odstávky na prelome rokov snažíme vylepšovať prostredie pre našich klientov. Ppravidelne renovujeme nielen ubytovaciu časť, ale samozrejme aj oddelenie zdravotníckej prevádzky, aby sme dokázali podávať liečebné procedúry na vysokej úrovni a v príjemnom prostredí. Žiaden klient určite nebude v rámci liečby ukrátený o pohybovú aktivitu, ktorú potrebuje vzhľadom na svoju diagnózu.

kúpeľná liečba
Môže sa 4-mesačné dieťa kúpať v minerálnom bazéne?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V Kúpeľoch Dudince liečime klientov len od 18 roku života. Na otázku, či vôbec môže 4-mesačné dieťa ísť do minerálneho bazéna Vám najlepšie odpovie Váš pediater. Odporúčam Vám poradiť sa s ním. 

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Na akú skupinu (A,B) má manžel nárok pri diagnóze Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek L-4,L-5,L-5-S1, liečený ambulantne asi pol roka. Ďakujem
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Ak je v pravidelnej starostlivosti špecialistu, má nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B. Návrh vypisuje praktický lekár na odporučenie špecialistu.

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbupo operácii
Absolvoval som AS operáciu kolena, kde mi robili meniskus chrupavku, ktorú mám zodranú na 4 stupeň a ešte predný krížny väz, ktorý bol natiahnutý, čím neplnil svoju funkciu. Mám po tejto operácii nárok na kúpeľnú liečbu skupiny A?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Po jednoduchej artroskopickej operácii kolenného kĺbu zvyčajne nie je nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A. Ak však ide o komplikovaný stav s obmedzením funkcie v kolennom kĺbe, môže zdravotný stav prehodnotiť operatér a navrhnúť kúpeľnú liečbu, ktorú následne schvaluje príslušná zdravotná poisťovňa.

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Ktorí prosím kód dg je správny pre stredne významnú aortálnu a mitrálnu regurgitáciu: 105-108 alebo 134-137 ?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Podľa medzinárodnej kvalifikácii chorôb je dôležité, či ide o poreumatickú chorobu mitrálnej alebo aortálnej chlopne a v tomto prípade je kód: 
I 05 pre reumatické choroby mitrálnej chlopne
I 06 pre reumatické choroby aortálnej chlopne
I 08 pre choroby reumatické viacerých chlopní srdca 

Kódy pre iné, nereumatické choroby chlopní srdca sú: 
I 34 nereumatické choroby mitrálnej chlopne
I 35 nereumatická choroby  aortalnej chlopne

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Môžem dostať KL v skupine B pri aortálnej a mitrálnej regurgitácii stredne významnej a benýgnej primárnej artériovej hypertenzii
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Pri danej diagnóze máte nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B, avšak musíte byť v pravidelnej strastlivosti internistu alebo kardiológa. Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje praktický lekár na odporučenie špecialistu, resp. špecialista (internista, kardiológ).

kúpeľná liečba
Som po akútnom transmurálnom infarkte myokardu spodnej steny. Mala by som absolvovať kúpeľnú liečbu v skupine A. Do návrhu som uviedla, že preferujem kúpele Dudince a ubytovanie v jednolôžkovej izbe.Chcela by som vedieť, koľko budem platiť.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Detailné informácie nájdete na našej webovej stránke. Povinný poplatok za ústavnú starostlivosť pri tomto type pobytu je 1,70 € (osoba/noc). Uhrádza sa po príchode do kúpeľov, podobne ako daň z ubytovania vo výške 1 € (osoba/ noc - poplatok platí pre rok 2018). Príplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe je 10 € (osoba/noc).

Niektoré nervové choroby
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Otázka nie je bližšie špecifikovaná, žiaľ, nemôžeme na ňu teda odpovedať.