Kontraindikácie kúpeľnej liečby

Kedy pre vás kúpeľná liečba nie je vhodná

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu (ak je niektoré ochorenie indikované na kúpeľnú starostlivosť združené s TBC dýchacieho  ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy)
 • všetky choroby v akútnom štádiu
 • klinické známky obehového zlyhania
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu
 • kachexie každého druhu
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými  známkami pokračovania choroby
 • epilepsia (okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy) - ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti 
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • závislosť na alkohole, závislosť na návykových látkach
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je  povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť; klient s takouto kontraindikáciou však môže prísť do kúpeľov ako samoplatca
 • inkontinencia moču a stolice, enuresis nocturna – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkonti nenciou moču môže povoliť vedúci lekár liečebne
 • demencia
 • tehotenstvo
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
 • hypertenzia nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg)

Opýtajte sa lekára v našej poradni