Általános üzleti feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen általános üzleti feltételek a szerződő felek vonatkozó kötelmi viszonyaikból eredő (pl. vételi szerződés és egyéb hasonló szerződés)  jogait és kötelezettségeit szabályozzák , mely az alábbi felek között jött létre

Kúpele Dudince, a.s. (továbbiakban csak  „eladó“)

KSH-szám (IČO): 31642713, Közösségi adószám (IČ-DPH): SK2020474390

A Kúpele Dudince, a.s. társaság a Besztercebányai Járásbíróság Cégjegyzékében (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica) van bejegyezve az  Sa szakasz 319/S betétszám alatt.

valamint a vevő között, melynek tárgya az eladó www.kupeledudince.sk  elektronikus kereskedelmi internetes oldalán, vagy más módon (tel., e-mail és egyéb) kínált szolgáltatások vétele és eladása

Az eladó elérhetőségi adatai:

Kézbesítési cím: Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince (Gyűgy)

Bankszámlaszám  átutalással történő fizetésre: 914008412/0200, IBAN: SK61 0200 0000 0009 1400 8412

Telefon: +421 45 550 4444, Fax: +421 45 550 4840

E-mail: rezervacie@kupeledudince.sk

Felügyeleti szerv: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná inšpekcia), Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)

Az eladó egészségügyi-, szálláshely-, étkezéztetési és kiegészítő szolgáltatásokat biztosít, melyeket a vevőnek térítés ellenében szolgáltat a Szlovák Köztársaságban érvényes jogszabályok értelmében, valamint a katalógusban  szereplő, vagy szerződésben megállapodott terjedelemben.

 

1.2. A szerződő felek megállapodtak, hogy a vevő az eladónak megküldött elektronikus megrendeléssel igazolja beleegyezését, hogy a jelen általános üzleti feltételek  és annak feltételei és rendelkezései  az eladó által működtetett internetes oldalon  megkötött minden vételi szerződésre vonatkozni fognak, melyek alapján az eladó a www.kupeledudince.sk  internetes oldalon prezentált szolgáltatást  a vevőnek nyújtja (továbbiakban csak „üdülés“) , valamint az eladó és vevő közötti minden viszonyra, melyek különösképpen a vételi szerződés megkötésekor  és a szolgáltatások reklamációja esetében keletkeznek. 

1.3. Az általános üzleti feltételek  a vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben az eladó és a vevő írásos vételi szerződést köt, melyben a jelen általános üzleti feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, a vételi szerződés rendelkezései előnyt élveznek az általános üzleti feltételekkel szemben.

1.4. Az eladó által működtetett elektronikus kereskedelem internetes oldalán szereplő üdülések jegyzéke a szokványos eladó üdülések katalógusa és az eladó nem garantálja az összes üdülés azonnali hozzáférhetőségét, tekintettel az eladó szabad elszállásolási kapacitásaira. Az üdülés hozzáférhetősége  a vevő számára  az érdeklődése alapján kerül visszaigazolásra.

 

2. Szolgáltatások megrendelése és törlése

2.1 A vevő az eladónak szerződéskötési ajánlatot tesz (a továbbiakban csak "megrendelés") az eladónak megküldött e-mail formájában, és/vagy az eladó internetes oldalán levő űrlap  kitöltésével és annak megküldésével az eladónak,  és/vagy telefononos megrendelés, és/vagy írásos megrendelés (levél) formájában az eladónak.

2.2 A vevő megrendelésének kötelező érvényű elfogadását az eladó telefonon, e-mailben, illetve írásban adott visszaigazolása jelenti „foglalás visszaigazolása“ megjelöléssel a vevő megrendelésének elfogadásáról az előzőleg fogadott megrendelése alapján és miután megtörtént a szabad szálláshelyek, valamint  a vevő által igényelt időpont hozzáférhetőségi lehetőségeinek ellenőrzése . Nem tekinthető a megrendelés  kötelező érvényű elfogadásának az eladó elektronikus rendszere által fogadott megrendelés alapján a vevő e-mail címére automatikusan, azonnal a megrendelést követően  megküldött értesítés. A megrendeléssel kapcsolatos minden további információ szükség esetén a vevő e-mail címére lesz megküldve.

2.3 A megrendelés  kötelező érvényű elfogadása tartalmazza a vételi szerződésben megnevezett tárgyi üdülés megnevezését és részleteit, az üdülés és/vagy egyéb szolgáltatások árait, a személyek számát, az üdülés időpontját, az elszállásoló létesítmény megnevezését és az eladó adatait (cégnév, székhely, KSH-szám, cégjegyzékszám, stb.), illetve a fizetési móddal kapcsolatos egyéb adatokat.

2.4 A vevő az eladónak küldött megrendelés kézbesítése után 7 munkanapon belül elektronikus úton, vagy telefonon értesítést küldhet arról, hogy a megrendelést lemondja. A vevő köteles a megrendelés lemondásáról szóló értesítésben feltüntetni a nevét (ill. az e-mail címét is) és a megrendelt szolgáltatás (üdülés) megjelölését. Amennyiben a megrendelés  lemondására legkésőbb az üdülés megkezdése előtti 7 napos határidőben kerül sor, az eladó az ügyfélnek nem számít fel semmilyen megrendeléssel kapcsolatos díjat.  Amennyiben a megrendelés lemondására az üdülés megkezdése előtt kevesebb, mint  7 napos határidőben kerül sor egyéb, mint egészségügyi okokból, melyek  kizárják az üdülés megvalósulását és a felek  nem állapodnak meg egy  más időpontban, a vevő köteles az eladónak kifizetni a megrendelt szolgáltatások árának 20%-át. Abban az esetben, ha a vevő már a megrendelés lemondása előtt kifizette az eladónak a vételárat, vagy annak egy részét, az eladó visszatéríti a már kifizetett vételárat, vagy annak a megrendelt szolgáltatások árának 20%-nyi összegével csökkentett részét a megrendelés lemondását követő 15 napon belül a vevő bankszámlájára (ill. az üdülés bankkártyával történő kifizetése esetében visszatéríti azt a vevő bankkártyájára), amennyiben a szerződő felek nem állapodnak meg a vételár visszafizetésének egyéb módjáról.

 

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1 Az eladó kötelessége:

 • szolgáltatások nyújtása a megállapodott mennyiségben, minőségben és időpontban a vevőnek visszaigazolt megrendelés alapján
 • biztosítani, hogy a szolgáltatások megfeleljenek a Szlovák Köztársaságban érvényes jogszabályoknak
 • a vevőnek átadni az érvényes jogszabályok által meghatározott minden dokumentumot írásos, vagy elektronikus formában
 • tiszteletben tartani a vevő jogszerűen védett érdekeit és jogait, különösen a vevő személyes adatainak védelmére vonatkozóan
 • méltányos módon kezelni a vevő panaszait és reklamációját

3.2 Az eladónak joga van:

a megrendelt szolgáltatások vételárának rendes és határidőben történő megfizetésére a vevő részéről legkésőbb az üdülés megkezdésekor, amennyiben más szerződéses megállapodás nem történt

nem elfogadni a megrendelést abban az esetben, ha az üdülés megrendelt időpontjában nem tud eleget tenni a vevőnek az elfoglalt szálláshelyek miatt, amennyiben a vevővel nem állapodik meg az igény pótteljesítésében. A vevő tájékoztatása a megrendelés törléséről telefonon, vagy e-mailben történik, illetve az eladó a vétalár, vagy annak egy része kifizetése esetén ezt a pénzösszeget 15 napon belül megküldi a vevőnek az általa megadott bankszámlára (a vevő bankkártyás fizetése esetében  visszaküldi a vevő bankkártyájára), amenyiben a felek nem állapodnak meg másként.

elállni a vevővel kötött szerződéstől abban aza esetben, ha az alapvető módon megsérti szerződésbeli kötelezettségeit, és/vagy durván megsérti a jó erkölcsöket, ill. olyan magatartást tanúsít, mely zaklatja, esetleg veszélyezteti az eladó többi ügyfelét, vagy alkalmazottait, illetve magatartásával az eladónak és harmadik személyeknek kárt okoz, illetve vagyoni kárveszély kockázatát okozza.  Amennyiben a vevővel kötött szerződéstől történő elállás következtében a megfizetett szolgáltatások és termékek nem lesznek teljes mértékben kimerítve, a vevő nem jogosult a felhasználatlan szolgáltatások árának visszafizetésére és az eladó nem köteles a vevőnek visszatéríteni az igénybe nem vett szolgáltatások árát.  Az igénybe nem vett szolgálatásokért megfizetett összeg kötbérnek tekintendő.

3.3 Az egészségügyi ellátás szolgáltatásaiból (kivéve az elsősegélynyújtást) ki vannak zárva azok a azsemélyek, akik nem töltötték be 18. életévüket, illetve azok a személyek, akik  fennálló kontraindikáció miatt nem kaphatnak gyógykezelést a Kúpele Dudince, a.s. gyógyfürdőben. Abban az esetben, ha az eladó egy olyan vevőnek utasítja el a szolgáltatások elvégzését, aki valamely kontraindikáció tüneteit mutatja, az eladó biztosítja a vevőnek a szolgáltatás elutasításával kapcsolatos ügyletek elintézéséhez és a szálláshelyről történő távozásához szükséges terjedelmű szolgáltatásokat. Amennyiben a szerződő felek nem állapodnak meg másképp, az említett szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket a vevő téríti.

 

4. A vevő jogai és kötelezettségei

4.1 A vevőnek joga van:

 • az eladótól megvásárolt üdülés árában foglalt szolgáltatások rendes teljesítésére
 • a szolgáltatások esetleges hiányosságainak kifogásolására, beleértve fennálló jogát ezen hiányosságok elhárítására, a szolgáltatások kiegészítésére, esetleg új szolgáltatás pótlására, vagy érdemi engedményre a kifizetett szolgáltatások megegyezett árából
 • az eladótól szükséges információkat kérni az üdülés árába foglalt szolgáltatások részleteiről és körülményeiről
 • haladéktalanul tájékoztatást kapni az üdülési program, a szolgáltatások terjedelmének és az üdülés árának esetleges változásairól
 • érvényesíteni a szerződéstől történő elállási jogát, éspedig bármikor a szolgáltatások kimerítésének megkezdése előtt, akár indokolás nélkül is, a 2.4 pontban megnevezett törlési feltételek tiszteletben tartása mellett.

4.2 A vevő kötelessége:

 • az eladóval szemben kellő együttműködést tanúsítani, mely a szolgáltatások rendes teljesítéséhez szükséges, különösképp az üdülés biztosításával kapcsolatosan valódi és teljeskörű információkat szolgáltatni, illetve egészségügyi ellátás esetében egészségi állapotáról teljes és valós információkkal szolgálni és a Tt. 576/2004 sz. egészségügyi ellátásról, az  egészségügyi ellátással összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény és  némely törvénymódosítás értelmében tájékozott beleegyzést adni
 • haladéktalanul jelenteni az eladónak az esetleges változásokkal kapcsolatos álláspontját, melyekről előzőleg már tájékoztatást kapott
 • az üdülés megkezdésekor az eladó megbízott munkatársának bemutatni az üdülésre szóló bejelentkezőlap eredetijét – voucher, illetve az üdülés foglalásáról szóló visszaigazolást
 • betartani az eladó  házirendjét
 • kifizetni az üdülés szerződéses árát  a foglalási jegyzeten megnevezett határidőig, ill. a visszaigazolási nyomtatványon, ill. számlán (lásd 5.2)
 • az eladó szálláshelyének recepcióján kifizetni a helyi szállásadót  Dudince (Gyűgy) város javára, amennyiben az adó nem képezi részét az üdülés árának
 • nem károsítani az eladó jó hírnevét és a szolgáltatások, termékek  igénybevételével kapcsolatosan olyan magatartást tanúsítani, mellyel alapvető módon nem sérti meg szerződésbeli kötelezettségeit  és/vagy a jó erkölcsöket, ill. nem követ el olyan cselekedetet, mellyel zaklatja, esetleg veszélyezteti az eladó többi ügyfelét, vagy alkalmazottait, illetve olyan cselekedetet, mellyel az eladónak és harmadik személyeknek kárt , illetve vagyoni kárveszély kockázatát okozná
 • abban az esetben, ha az üdülésben benne foglaltatik  az egészségügyi ellátás is, köteles részt venni a belépő orvosi vizsgálaton és az előírt gyógykezelésekre vonatkozó orvosi konzultáción  a gyógyfürdőben nyújtott gyógykezelési ellátást szabályozó jogszabályok feltételeinek és terjedelmének megfelelően, valamint betartani az egészségügyi dokumentációban elrendelt gyógykezelés napirendjét  

 

5. Vételár

5.1 Az eladó árjegyzékében, katalógusában, illetve a weboldalán feltüntetett árak az illetékes  időszakra érvényesek (rendszerint a naptári évre), amennyiben a szolgáltatások árában nem következik be jelentős változás, pl. devalváció esetében, adókulcs változása esetében, valamint egyéb előreláthatatlan behatások miatt. Az áremelkedést okozó változásokról az eladó köteles a vevőt haladéktalanul tájékoztatni. A katalógusárak nem tartalmazzák a szállásadót, mely az érvényes jogszabályok szerint teljes mértékben Dudince (Gyűgy) Város részére van befizetve.

5.2 A vevő köteles kifizetni az eladónak az üdülés szerződésben megállapodott árát és/vagy a szerződés megkötésének időpontjában érvényes eladói árjegyzék szerint készpénzben, vagy készpénz nélküli fizetéssel legkésőbb az üdülés megkezdésekor, vagy ezt megelőzően banki átutalással az eladó bankszámlájára, mely az eladó részéről kiállított kötelező érvényű visszaigazoláson van feltüntetve.

5.3 Az eladó jogosult a vételárra kedvezményt nyújtani az ügyfélnek. Az ügyfél részéről azonban a kedvezmény megadása nem igényelhető. A kedvezmények halmozása nem lehetséges. Az eladó által kínált összes kedvezmény típusáról szóló tájékoztatás az eladó www.kupeledudince.sk weboldalán megtalálható. A vevő saját érdekében előre tájékozódik az eladónál a kínált kedvezményekről, melyek vonatkozhatnak az általa megrendelt szolgálatásokra. Az eladó köteles a kedvezményekről valós információkkal szolgálni. A vevő a kedvezményeket legkésőbb  az üdülés megkezdésekor és  a vételár kifizetésekor érvényesítheti. Az eladó által kínált  kedvezmények csak közvetlenül az eladónál megrendelt üdülésekre vonatkoznak (nem más személy által - pl. közvetítő).

 

6. A szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés feltételeinek megváltozása

6.1 Az eladó jogosult a megállapodott szolgáltatások megváltoztatására, amennyiben olyan körülmények következnek be, melyek miatt a szolgáltatásokat nem képes az előre meghatározott, illetve megállapodott feltételek szerint teljesíteni. A vevőt az ilyen jellegű változásokról köteles haladéktalanul, legkésőbb 3 nappal az üdülés megkezdése előtt tájékoztatni.

6.2 A vevő jogosult elállni  a szerződéstől és a kifizetett ár, vagy az előleg visszafizetésére bármilyen sztornó-illeték számlázása nélkül:

 • ha az üdülés lemondása a szolgáltató részéről történt
 • ha az eladó a vevő beleegyezése nélkül egyoldalúan megváltoztatja a szálláshelyet, az időpontot, vagy az árat. Nem tekintendő ilyen változtatásnak a szálláshely megváltoztatása ugyanazon üdülőhelyen belül, amennyiben nem változik az ilyen létesítmény kategóriája és felszereltségének terjedelme, ill. ha a pótlétesítmény szolgáltatásai a magasabb kategóriába tartoznak.

 

7. Reklamációk és panaszok

7.1 A vevő jogosult a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos  reklamációját az eladónál érvényesíteni, éspedig abban az esetben, ha az elvégzett szolgáltatások és termékek terjedelme, tartalma, vagy minősége az adott egyedi esetben ellentétes a szerződő felek között megállapodott szolgáltatások paramétereivel és feltételeivel, vagy ellentétben áll azon feltételekkel, melyek ugyanilyen, vagy hasonló szolgáltatások nyújtásakor szokványosak.

7.2 A vevő a rosszul elvégzett szolgáltatás reklamációját köteles annak elvégzése után haladéktalanul érvényesíteni (legkésőbb 3 napon belül), éspedig személyesen, közvetlenül az elvégzett szolgáltatás helyszínén (az érvényesített reklamációról szóló jegyzőkönyvben), a társaság igazgatóságánál írásban az eladó címére, vagy elektronikus úton a sekretariat@kupeledudince.sk e-mail címre. A késedelmesen érvényesített, vagy más módon benyújtott reklamációra az eladó nincs tekintettel.

7.3 Abban az esetben, ha az érvényesített  reklamáció jogos, az eladó köteles az érvényes jogszabály értelmében az elvégzett szolgáltatás hibáját elhárítani és a vevő részére ismét elvégezni a szolgáltatást , vagy  pótolni az okozott hiányosságot, illetve az elvégzett szolgáltatásra méltányos kedvezményt adni a vevő részére.

7.4 Amennyiben a jogosult reklamáció elrendezése nem lehetséges  azonnal, beleértve annak  jóvátételt szolgáló teljesítését is, az eladó köteles a reklamációról szóló jegyzőkönyv megírása után értesíteni a vevőt a reklamáció rendezésének eredményéről és módjáról  legkésőbb a reklamáció érvényesítésének napjától számított 30 naptári napon belül (a szakvéleményezéshez szükséges idő nem számítódik ebbe a határidőbe).

7.5 A vevőnek jogában áll panasszal élni az eladó felé, amennyiben hibaelhárítási igény nélkül kíván nyilatkozni az elvégzett szolgáltatást érintő elégedetlenségéről. Az eladó kötelessége a benyújtott panaszt a mindenkor érvényes kötelező érvényű jogszabályok , valamint a társaság belső előírásai szerint kezelni.

 

8. Ajándékutalványokkal kapcsolatos különleges rendelkezések

8.1 Az eladónak  jogában áll szolgáltatásaira ajándékutalványokat kiadni (továbbiakban csak „AU“). Az AU kiállítható a szolgáltatások meghatározott időben történő felhasználására, vagy egy szezonon belül definiált maximális érvényességgel. Amennyiben a szolgáltatások az ajándékutalvány érvényességének végéig nem lesznek felhasználva, a vevő elveszti jogosultságát a szolgáltatáás felhasználására, éspedig bármiféle visszatérítés nélkül.

8.2 Az ajándékutalványon feltüntetett, a vevő által kiválasztott szolgáltatás azon személy részére lesz szolgáltatva, aki az AU-t felmutatja.

8.3 Az AU-t egyszeri alkalommal teljes értékben kell felhasználni. Az AU felcserélése készpénzre nem lehetséges. Az AU tulajdonosa  - a vevő, vagy harmadik személy - kötelesek lefoglalni a szolgáltatás időpontját a szolgáltató foglalási osztályán legkésőbb 14 nappal az AU érvényességének lejárta előtt (az elérhetőségek az AU-on vannak feltüntetve).

8.4 Az AU csak az AU vételárának kifizetése után postán, vagy elektronikus formában e-mailben lesz megküldve a vevőnek. A kifizetés napjának az a nap tekintendő, amikor a vételár az eladó számláján jóváírásra került.  

8.5 Az eladó weboldalán keresztül harmadik személy részére megrendelt  AU vételárát a vevő közvetlenül a megrendelésnél fizeti bankkártyás fizetésre alkalmas biztonságos online felület által, amennyiben az eladóval nem állapodik meg a fizetés egyéb módjában. Az eladó a szolgáltatást igénybe vevő személy nevére adóbizonylatot állít ki, melyet a szolgáltatás igénybe vétele utáni 15 napon belül megküld a vevő e-mail címére.

8.6 Az AU vevője (de nem a harmadik személy – az AU tulajdonosa) jogosult az adatok utólagos módosítására (pl. a harmadik személy – az AU tulajdonosának neve), vagy jogosult elállni a szerződéstől (részletesebben a 2.4 és 4.1 potok alatt). A vevő szerződéstől történő elállásáról az eladót írásban vagy telefonon tájékoztatja. A szerződéstől történő elállás után az AU érvényét veszti és sem a vevő, sem pedig a harmadik személy, aki törölt AU-t mutat be, nem igényelheti a szolgáltatások igénybevételét. Az eladó a már kifizetett vételárat a megrendelés törlésétől számított 15 napon belül visszatéríti a vevő bankszámlájára (ill. a vevő bankkártyájára abban az esetben, ha a fizetés bankkártyás átutalással történt),amennyiben a szerződő felek nem állapodnak meg a vételár egyéb visszafizetési formájában.

 

9. Személyes adatok védelme

9.1 Az eladó az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, mellyel hatályon kívül helyeződik a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban csak „GDPR rendelet“) 6. cikkelyének 1. bek. a) pontja értelmében védi a vevő személyes adatait.

 

10. A szerződéses kötelezettség nem teljesítése  elkerülhetetlen külső okok miatt

10.1 Amennyiben a szerződő felek valamelyike szerződéses kötelezettségét nem tudja teljesíteni valamilyen elkerülhetetlen külső ok miatt, azaz olyan körülmény miatt, mely az érvényes jogszabályok értelmében kizárja a felelősséget, mint amilyen az előre nem látható és visszafordíthatatlan objektív körülmény (természeti katasztrófa, sztrájk, háború, földrengés, stb.), ilyen esetben nem tartozik felelősséggel kötelessége nem teljesítése miatt, amennyiben az ilyen körülmény elhárítása nem állt módjában. Elkerülhetetlen külső okként minősíthetőek a szubjektív jellegű körülmények, illetve az olyan kürülmények, melyek a szerződő fél személyes, vagy  gazdasági viszonyainak következményeként keletkeznek.

 

11. Alternatív vitarendezés

11.1 A vevő jogosult az eladónál jóvátételt kérelmezni ( sekretariat@kupeledudince.sk e-mail címen), amennyiben elégedetlen a reklamáció eladó által rendezett módjával, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. Amennyiben az eladó ezen kérelmére elutasító választ ad, vagy a megküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a vevőnek jogában áll alternatív vitarendezési testület által  indítványozni az  alternatív vitarendezést  (továbbiakban csak AVT testület) a Tt. 391/2015 sz. törvény értelmében. Az AVT  testületeit hatóságok és jogosultsággal rendelkező jogi személyek képviselik a Tt. 391/2015 sz. törvény 3 §-a értelmében. Indítványát a fogyasztó a Tt. 391/2015 sz. törvény 12 §-ában meghatározott módon nyújthatja be.

11.2 A fogyasztó az online alternatív vitarendezési platform (AVO) által is benyújthatja panaszát, mely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm  oldalon elérhető online.

11.3 Az alternatív vitarendezést csak olyan vevő – fizikai személy alkalmazhatja, aki nem a saját vállalkozói tevékenysége, foglalkozása vagy hivatása tárgykörében cselekszik. Az alternatív vitarendezés csak a vevő és az eladó közötti vitát érinti, mely a vételi szerződésből eredően, vagy a vételi szerződéssel összefüggésben származik.  Az alternatív vitarendezés csak a távszerződéseket érinti. Az alternatív vitarendezés nem érinti az olyan vitákat, melyben a vita értéke nem haladja meg a 20 euró összeget.  Az AVT testület az alternatív vitarendezés megkezdéséhez maximálisan 5 euró összeg megfizetését kérheti a vevőtől az ÁFÁ-t is beleértve.