Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z príslušných záväzkových vzťahov (napr. kúpnej zmluvy a inej obdobnej zmluvy) uzatvorenej medzi

Kúpele Dudince, a.s. (ďalej len „predajca“)

IČO: 31642713, IČ-DPH: SK2020474390

Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 319/S

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kupeledudince.sk alebo iným spôsobom (tel., e-mail a pod.).

 

Kontaktné údaje predajcu:

Poštová adresa: Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 914008412/0200, v tvare IBAN: SK61 0200 0000 0009 1400 8412

Telefón: +421 45 550 4444, Fax: +421 45 550 4840

E-mail: rezervacie@kupeledudince.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Predajca zabezpečuje zdravotnícke, ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby, ktoré kupujúcemu poskytuje za úhradu v zmysle predpisov platných v SR a v rozsahu stanovenom katalógom alebo dohodnutom v zmluve.

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predajcovi potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke prevádzkovanej predajcom, na základe ktorej predajca dodá službu (ďalej aj ako „pobyt“) prezentovanú na internetovej stránke predajcu www.kupeledudince.sk kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predajcom a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii služieb.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predajca a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam pobytov na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predajca, je katalógom bežne predávaných pobytov a predajca nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých pobytov vzhľadom na voľné ubytovacie kapacity predajcu. Dostupnosť pobytu pre kupujúceho bude potvrdená na základe jeho dopytu.

 

2. Postup objednávania služieb a storno

2.1 Kupujúci podáva návrh (ďalej len "objednávka") na uzavretie kúpnej zmluvy predajcovi vo forme e-mailovej správy zaslanej predajcovi, a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predajcu, a/alebo vo forme telefonickej objednávky, a/alebo písomne (listom) kupujúceho predajcovi.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je telefonické, e-mailové alebo písomné potvrdenie predajcu o akceptovaní objednávky kupujúceho po predchádzajúcom prijatí jeho objednávky a po overení voľných ubytovacích kapacít  a dostupnosti termínu požadovaného kupujúcim, označené ako "potvrdenie rezervácie". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predajcu, ktoré bude doručené na e-mailovú adresu kupujúceho ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za jej záväzné akceptovanie. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii pobytu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene pobytu, a/alebo iných služieb, počte osôb, termín pobytu, názov ubytovacieho zariadenia a údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje týkajúce spôsobu platby za pobyt.

2.4 Kupujúci môže predajcovi doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky v lehote do 7 pracovných dní od doručenia objednávky predajcovi oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno (príp. aj e-mail) a popis objednanej služby (pobytu). V prípade zrušenia objednávky v lehote najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt predajca neúčtuje klientovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.  Ak dôjde k zrušeniu objednávky v lehote kratšej ako 7 dní pred nástupom na pobyt z iných než zdravotných dôvodov vylučujúcich absolvovanie pobytu a strany sa nedohodnú na zmene termínu pobytu, kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi 20% z ceny objednaných služieb. V prípade, že kupujúci zaplatil predajcovi kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predajca vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť zníženú o storno poplatok 20% z ceny pobytu, v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho (resp. späť na platobnú kartu kupujúceho v prípade úhrady pobytu platobnou kartou), pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3. Práva a povinnosti predajcu

3.1 Predajca je povinný:

 • poskytnúť na základe objednávky potvrdenej kupujúcemu služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne
 • zabezpečiť, aby služby spĺňali platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi
 • rešpektovať všetky právom chránené záujmy a práva kupujúceho, a to najmä v nadväznosti na ochranu osobných údajov kupujúceho
 • primeraným spôsobom riešiť sťažnosti a reklamácie kupujúceho

 

3.2 Predajca má právo:

na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za objednané služby najneskôr pri nástupe na pobyt, ak zmluvne nebolo dohodnuté inak

neprijať objednávku v prípade, že kupujúcemu nevie vyhovieť v objednávanom termíne pobytu z dôvodu obsadenia ubytovacích kapacít, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, mu predajca vráti finančné prostriedky v lehote 15 dní na ním určený účet (prípadne späť na platobnú kartu, ak pobyt uhrádzal týmto spôsobom), pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

odstúpiť od zmluvy s kupujúcim v prípade, že sa ten dopustí porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, a/alebo sa dopustí hrubého porušenia dobrých mravov, resp. sa dopustí takého konania, ktoré obťažuje, prípadne ohrozuje ostatných klientov alebo personál predávajúceho, resp. jeho konaním dôjde k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku predajcu alebo tretích osôb. Pokiaľ v dôsledku odstúpenia od zmluvy s kupujúcim nebudú vyčerpané zaplatené služby a produkty v plnom rozsahu, nemá kupujúci nárok na vrátenie ceny za nespotrebované služby a predajca nie je povinný kupujúcemu cenu za nevyužité služby vrátiť. Zaplatená cena za nevyužité služby sa považuje za zmluvnú pokutu.

3.3 Z účasti na poskytovaní zdravotníckych služieb (s výnimkou prvej pomoci) sa vylučujú osoby mladšie ako 18 rokov, resp. osoby s kontraindikáciou kúpeľnej liečby v Kúpeľoch Dudince, a.s. V prípade odmietnutia poskytnutia služieb zo strany predajcu kupujúcemu s príznakmi niektorej z kontraindikácii, poskytne predajca kupujúcemu služby v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vybavenie záležitostí spojených s odmietnutím poskytnutia služby kupujúcemu a jeho odchodom z ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, náklady spojené s týmito službami hradí kupujúci.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci má právo:

 • na riadne poskytnutie služieb zahrnutých do ceny pobytu, ktorý si u predajcu zakúpil
 • na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytovaných služieb vrátane práva na ich odstránenie, doplnenie služieb, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb
 • vyžadovať od predajcu potrebné informácie o okolnostiach a náležitostiach služieb zahrnutých do ceny pobytu
 • byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu pobytu, rozsahu služieb a ceny pobytu
 • uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, a to i bez uvedenia dôvodu, za predpokladu rešpektovania storno podmienok uvedených v bode 2.4

4.2 Kupujúci je povinný:

 • poskytnúť predajcovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä poskytnúť pravdivé a úplné informácie, súvisiace so zabezpečovaním pobytu, v prípade zdravotnej starostlivosti poskytnúť úplné a pravdivé informácie o svojom zdravotnom stave a poskytnúť informovaný súhlas v zmysle zákona č. 576/ 2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezodkladne oznámiť predajcovi svoje stanovisko k prípadným zmenám, s ktorými bol ním oboznámený
 • pri nástupe na pobyt predložiť poverenému pracovníkovi predajcu originál prihlášky na pobyt – voucher, resp. potvrdenie rezervácie pobytu
 • dodržiavať ubytovací poriadok predajcu
 • zaplatiť zmluvnú cenu pobytu do termínu stanoveného na rezervačnom zázname, resp. na tlačive rezervácie pobytu, prípadne faktúre (viď 5.2)
 • zaplatiť miestnu daň z ubytovania na recepcii ubytovacieho zariadenia predajcu v prospech Mesta Dudince, ak daň nie je zahrnutá v cene pobytu
 • nepoškodzovať dobré meno predajcu a v súvislosti s čerpaním služieb a produktov si počínať tak, aby sa nedopustil porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, a/alebo sa nedopustil hrubého porušenia dobrých mravov, resp. takého konania, ktoré by mohlo obťažovať prípadne ohrozovať ostatných klientov alebo personál predajcu, resp. konania, ktorým by mohlo dôjsť k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku predajcu, alebo tretích osôb
 • v prípade pobytu, ktorého súčasťou je poskytnutie zdravotnej starostlivosti, podrobiť sa absolvovaniu vstupnej lekárskej prehliadky a lekárskej konzultácii na predpísané liečebné procedúry, za podmienok a v rozsahu právnych noriem upravujúcich poskytovanie kúpeľnej liečebnej starostlivosti a dodržiavať stanovený liečebný režim určený v zdravotnej dokumentácii

 

5. Kúpna cena

5.1 Ceny uvedené v cenníku, katalógu alebo na webovej stránke predajcu sú platné na príslušné obdobie (spravidla kalendárny rok), pokiaľ nedôjde k výrazným zmenám v cenách služieb, napr. v dôsledku devalvácie, zmeny sadzby dane a iných nepredvídateľných vplyvov. O zmene, ktorá má za následok zvýšenie ceny, je predajca povinný bezodkladne informovať kupujúceho. Katalógové ceny pobytov nezahŕňajú daň z ubytovania, ktorá sa v zmysle platných predpisov odvádza v plnej výške Mestu Dudince.

5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi kúpnu cenu pobytu dohodnutú v kúpnej zmluve, a/alebo podľa cenníka predajcu platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy formou hotovostnej alebo bezhotovostnej platby najneskôr pri nástupe na pobyt, alebo pred nástupom na pobyt bezhotovostným prevodom na účet predajcu, uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predajcu.

5.3 Predajca je oprávnený poskytnúť klientovi zľavu na kúpnu cenu. Poskytnutie zľavy nie je však zo strany kupujúceho nárokovateľné. Zľavy nie je možné kumulovať. Informácia o všetkých typoch zliav ponúkaných predajcom je uverejnená na webovej stránke predajcu www.kupeledudince.sk. Kupujúci sa sám vo vlastnom záujme vopred informuje u predajcu o ponúkaných zľavách, ktoré by sa na ním objednávané služby mohli vzťahovať. Predajca je povinný ho o zľavách pravdivo informovať. Zľavu si môže kupujúci uplatniť najneskôr pri nástupe na pobyt a úhrade kúpnej ceny. Zľavy ponúkané predajcom sú platné len pri pobytoch objednávaných priamo u predajcu (nie cez  inú osobu - napr. sprostredkovateľa).

 

6. Zmena podmienok poskytovaných služieb a produktov

6.1 Predajca je oprávnený zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré mu bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených či dohodnutých podmienok. Takéto zmeny je povinný kupujúcemu bezodkladne oznámiť najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt.

6.2 Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy pobytu bez akýchkoľvek stornovaných poplatkov:

 • pri zrušení pobytu zo strany poskytovateľa
 • ak predajca  jednostranne zmení bez súhlasu kupujúceho ubytovanie, termín, alebo cenu pobytu. Za takúto zmenu sa však nepokladá zmena ubytovania v tom istom pobytovom mieste, ak je zachovaná kategória a dohodnutý rozsah vybavenia takéhoto objektu, resp. služby poskytnuté v náhradnom objekte sú vyššej kategórie

 

7. Reklamácie a sťažnosti

7.1 Kupujúci je oprávnený v súvislosti s poskytovanými službami alebo produktmi uplatniť u predajcu reklamáciu, a to v prípade, pokiaľ rozsah, obsah alebo kvalita poskytovaných služieb alebo produktov v danom individuálnom prípade je v rozpore s parametrami a podmienkami služieb, dohodnutými medzi zmluvnými stranami, alebo je v rozpore s podmienkami, ktoré sú pri poskytovaní rovnakých alebo obdobných služieb obvyklé.

7.2 Reklamáciu zle poskytnutej služby je kupujúci povinný uplatniť bezodkladne (najneskôr do 3 dní) odo dňa jej poskytnutia, a to buď osobne priamo na mieste poskytnutia služby (so spísaním zápisnice o uplatnenej reklamácii), písomne vedeniu spoločnosti na adresu predajcu, alebo elektronickou poštou na e-mail: sekretariat@kupeledudince.sk. Na reklamácie uplatnené oneskorene alebo inou formou predajca neprihliada.

7.3 V prípade, že je uplatnená reklamácia oprávnená, predajca je povinný odstrániť vadu poskytnutej služby v zmysle platnej právnej úpravy a službu kupujúcemu poskytnúť opakovane, alebo mu poskytnúť náhradné plnenie, resp. primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby.

7.4 Pokiaľ nie je možné oprávnenú reklamáciu vybaviť okamžite vrátane poskytnutia plnenia, ktorým bude zjednaná náprava, je predajca povinný po spísaní reklamačného protokolu vyrozumieť kupujúceho o výsledku vybavenia reklamácie a o spôsobe jej riešenia v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia (do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie).

7.5 V prípade, ak kupujúci chce vyjadriť nespokojnosť s poskytnutou službou bez uplatnenia nároku na odstránenie vady, je oprávnený podať predajcovi sťažnosť. Podanú sťažnosť je predajca povinný riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych noriem, ako aj interných predpisov spoločnosti.

 

8. Osobitné ustanovenie o darčekových poukazoch

8.1 Predajca je oprávnený vydávať darčekové poukazy (ďalej ako „DP“) na svoje služby. DP môže byť vystavený na konkrétny termín čerpania služby, alebo na sezónu s definovanou maximálnou platnosťou. V prípade, že služby do konca platnosti DP vyčerpané nebudú, kupujúci stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady.

8.2 Služba vybraná kupujúcim z ponuky predajcu, uvedená na DP, bude poskytnutá osobe, ktorá sa DP preukáže.

8.3 DP je nutné vyčerpať jednorazovo v plnej hodnote. DP nie je možné vymeniť za hotovosť. Kupujúci alebo tretia osoba, ktorá je držiteľom DP, sú povinní rezervovať si termín čerpania služby na rezervačnom oddelení poskytovateľa najneskôr do 14 dní pred uplynutím platnosti DP (kontakty sú uvedené na DP).

8.4 DP bude kupujúcemu zaslaný poštou alebo v elektronickej podobe na e-mail až po uhradení kúpnej ceny DP. Za deň uhradenia sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predajcu.

8.5 Pri DP objednávaných prostredníctvom webovej stránky predajcu pre tretiu osobu kupujúci uhradí kúpnu cenu priamo pri objednávke prostredníctvom zabezpečeného online rozhrania pre platbu platobnými kartami, ak sa nedohodne s predajcom na inom spôsobe úhrady. Predajca vystaví daňový doklad na meno osoby čerpajúcej služby, ktorý bude zaslaný na e-mail kupujúceho v termíne do 15 dní odo dňa poskytnutia služby.

8.6 Kupujúci DP (nie však tretia osoba – držiteľ DP) má právo na dodatočnú zmenu údajov (napr. mena tretej osoby – držiteľa DP), alebo na odstúpenie od zmluvy (bližšie v bode 2.4 a 4.1). O odstúpení od zmluvy informuje kupujúci predajcu písomne alebo telefonicky. Po odstúpení od zmluvy DP stráca platnosť a kupujúci ani tretia osoba, ktorá sa preukáže takýmto stornovaným DP, si nemôžu nárokovať na čerpanie služieb. Predajca vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho (resp. späť na platobnú kartu kupujúceho v prípade úhrady pobytu platobnou kartou), pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Predajca chráni osobné údaje kupujúceho v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) 

 

10. Nesplnenie zmluvnej povinnosti v dôsledku zásahu vyššej moci

10.1 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t. j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenie a pod.), za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.

 

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predajcu so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sekretariat@kupeledudince.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predajca vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predajca porušil jeho práva. Ak predajca odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

11.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

11.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predajcom, vyplývajúceho zo kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.