Choroby obehového ústrojenstva

Skupina Číslo indikácie Kód dg Indikácia Dĺžka pobytu
B II/1  I01, I09, I40 Stav po ak. karditíde do 12 mesiacov od vzniku 21 dní
B II/2 I05-I08, I34-I37 Chlopňové chyby 21 dní
B II/3 I20, I25 ICHS s anginoz.záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora 21 dní
A II/4 I21, I22 Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný pre II.fázu rehab., najneskôr do 12 mesiacov po vzniku 21 dní
B II/5 I10-I13 Hypertenzívna choroba II.st., Juvenilná hypertenzia 21 dní
B II/6 I10-I15, I25, I61- I65, I69, I70 Hypertenzívna choroba III.st.komplik.s ICHS, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev DK II. až III. st.,vask.nefroskleróza 21 dní
B II/7 I70, I73, I77 Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom II.st 21 dní
A II/9 podla základnej dg Stavy po operáciach srdcových chýb získaných alebo vrodených, stavy po rekonštr. operáciach na srdci, stavy po perkutannej angioplastike, transplantácii srdca vhodné pre II.fázu rehab. Najneskoršie do 6 mes. po operácii, úraze 21 dní
B II/10 podla základnej dg Stavy po operáciach srdcových chýb získaných alebo vrodených, stavy po rekonštr. operáciach na srdci, stavy po perkutannej angioplastike, transplantácii srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov 21 dní
A II/11 I70-I74 Stavy po cievných rekonštrukčných operáciach na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii 21 dní
A II/12 U07.1 Stavy po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie 21 dní