Certifikáty ISO

Ako prvému slovenskému neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu nám boli v roku 2004 udelené 4 významné medzinárodné certifikáty s platnosťou na obdobie troch rokov. Úspešne sme ich obhájili a obhajujeme aj v ďalších rokoch až po dnešok.

ISO 9001: 2015 CERTIFIKÁT KVALITY

Prostredníctvom certifikátu kvality zákazníkom preukazujeme svoju schopnosť poskytovať kvalitné služby alebo produkty. Norma ISO 9001 sa prioritne zameriava na riadenie systému manažérstva kvality v organizácii. V centre pozornosti stojí spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní, ktoré sú špecifikované v zmluvách a objednávkach. Systém riadenia kvality sa zameriava na:

 • riadenie ľudských a finančných zdrojov
 • na udržanie infraštruktúry, vrátane budov, dopravy, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie

Dôležitým zameraním je aj plánovanie výroby a poskytovania služieb či riadenie nákupu.

 

ISO 14001: 2015 CERTIFIKÁT ENVIRONMENTU

Úlohou tejto normy je identifikovať a pochopiť environmentálne aspekty, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie

Naša spoločnosť chce mať:

 • kontrolu nad environmentálnym vplyvom na životné prostredie
 • kontrolu nad produkovanými odpadmi a emisiami
 • šetriť energie a materiály
 • chce zamedziť vzniku havárií
 • mať v súlade svoje činnosti s právnymi požiadavkami
 • nulové pokuty za environmentálne správanie

a záleží jej na svojej dobrej povesti.

 

ISO 45001 CERTIFIKÁT BEZPEČNOSTI

Tento certifikát, predtým známy ako OHSAS 18001, je medzinárodne uznávaná špecifikácia, ktorá deklaruje dodržiavanie zásad bezpečného podniku, zvládnutie rizík pri práci a ochranu zdravia zamestnancov počas práce. Nezameriava sa výlučne na nebezpečenstvá úrazov, ale i na ďalšie aspekty zdravia akými sú napríklad dobrý stav a duševná pohoda pracovníka.

Spoločnosť Kúpele Dudince sa zaväzuje:

 • starať o bezpečné a zdravé pracovné podmienky
 • eliminovať potenciálne nebezpečenstvá
 • trvalo zlepšovať systém
 • vytvárať priestor pre pracovníkov na konzultácie a spoluúčasť
 • dodržiavať právne požiadavky

 

HACCP

Snahou našej spoločnosti je dodržanie vysokého štandardu pre kvalitu a bezpečnosť svojich produktov. Na bezpečnosť potravín dozerá systém HACCP, ktorý je zavedený v našich prevádzkach. Je nástrojom, ktorým sa zisťujú riziká súvisiace s výrobou, so skladovaním, s distribúciou a prípravou potravín vrátane nápojov a pochutín. Ním sa určujú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti formou kontrolných bodov, v ktorých možno uplatniť prvky riadenia.

 

Certifikát ISO
Certifikát ISO
Certifikát ISO
Certifikát ISO